Про нас

Центр близькосхідних досліджень – AMES, був заснований в квітні 1994 року, як аналітичний центр для вивчення політичних процесів на Близькому Сході, питань, пов’язаних із зовнішньою та внутрішньою політикою України та регіональною та національною безпекою. У центрі уваги дослідницьких та освітніх проектів Центру з початку 2000-х – проблеми захисту прав мусульман та інших меншин в Україні, проблеми соціального та політичного розвитку Криму. Центр є членом Глобального партнерства щодо запобігання збройним конфліктам (GPPAC) та представляє Україну в Чорноморській миротворчій мережі (BSPN).

Проекти, реалізовані AMES:

Запобігання конфліктам на півдні України – фінансується Національним фондом розвитку. (Жовтень 2017 – зараз);

Соціальне посередництво у просуванні демократичних реформ та протидії корупції на місцевому рівні – фінансується USAID через PACT (липень 2017 р. – зараз);

Посилення цивільного захисту в Україні за допомогою ресурсних центрів управління конфліктами – фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів “Фонд прав людини”. (Листопад 2015 – серпень 2016);

Українська школа побудови миру (II етап) – фінансується Посольством Великобританії в Києві – (01 серпня 2015 р. – 31 березня 2016 р.);

Підвищення спроможності громади щодо зменшення насильства та захисту цивільних осіб, що фінансується “Фондом з прав людини” Міністерства закордонних справ Нідерландів. (Листопад 2014 р. – березень 2015 р.);

Стратегії вирішення та запобігання конфліктам на кордонах України – розробляються та робляться вибірки об’єднаними групами місцевих активістів та місцевими органами влади; – фінансується Посольством Великобританії в Києві – (01 вересня 2014 р. – 31 березня 2015 р.);

“Кримський медіатор”, що фінансується Управлінням закордонних справ та співдружності, Великобританія (червень – жовтень 2009 р.);

Запобігання етнічній напрузі в Криму: роль місцевих органів влади, засобів масової інформації та освіти, що фінансуються Міжнародним фондом “Відродження” та Чеською МЗС (вересень 2008 – червень 2009);

Підвищення потенціалу місцевого самоврядування задля запобіганню конфліктам у контексті реформ місцевого самоврядування, що фінансуються МЗС Польщі (липень – грудень 2008 р.);

Регулювання міжнаціональної напруженості в Криму, що фінансується Міжнародним фондом “Відродження” та Чеською МЗС (травень – липень 2008 р.);

“Навіщо нам потрібна більша громадянська толерантність у Криму? Погляд з точки зору національної безпеки”, Програма Міністерства грантів з питань демократії США (Посольства США) (квітень – серпень 2008 р.);

“Вступ до громадянської толерантності та політики ідентичності місцевого державного управління та ЗМІ в Криму” – серпень – грудень 2007 р. (Фінансується МЗС, Польща);

“Мусульмани та влада: тест на громадянську толерантність” – науково-дослідний проект, що фінансується Міжнародним фондом “Відродження” (2007 – 2008);

“Ісламська ідентичність в Україні” – за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” грудень 2003 – 2004 рр. У результаті дослідження було опубліковано монографію “Ісламська ідентичність в Україні”, номіновану на національну премію “Книга року” в гуманітарних науках у 2005 році;

Двічі на місяць Бюлетень “Новини з Центральної Азії та Кавказу”, 1999-2001. Самофінансування.

Азербайджанська нафта для України. Листопад 2000 – квітень 2001 р. На замовлення трубопроводів “Дружба” (головний український нафтопровідник).

Association of Middle East Studies – AMES, was founded in April 1994, as an analytical center to study political processes in the Middle East, issues related to foreign and domestic policy of Ukraine and regional and national security. The focus of research and educational projects of the Centre since the early 2000s are the problems of protection of the rights of Muslim and other minorities in Ukraine, problems of social and political development of Crimea. The Centre is a member of the Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) and represents Ukraine in the Black Sea Peacebuilding Network (BSPN).

Projects, implemented by AMES:

Conflict Prevention in Southern Ukraine – funded by National Endowment for Development. (October 2017 – now);

Social Mediation in Promotion on Democratic Reforms and Anti-corruption at the Local Level – funded by USAID via PACT (July 2017 – now)

Enhancing Civilian Protection in Ukraine through Conflict Management Resource Centers – funded by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs ‘Human Rights Fund’. (November 2015 – August 2016);

Ukrainian Peace-Building School (stage II) – funded by British Embassy in Kiev – (01 August 2015- 31 March 2016);

Enhancing Community Capacity to Reduce Violence and Protect Civilians, funded by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs ’Human Rights Fund’. (November 2014 – March 2015);

Ukrainian border lands conflicts resolution and prevention strategies developed and sampled by join task-forces of local activities and local authorities; – funded by British Embassy in Kiev – (01 September 2014- 31 March 2015);

Crimean Mediator, funded by the Foreign and Common Wealth Office, U.K. (June – October 2009);

Prevention of ethnic tensions in Crimea: the role of local authorities, media and education, funded by the International Renaissance Foundation and Czech MFA (Sept. 2008 – June 2009);

Increasing capacity of the local self-governments to prevent conflicts in the context of local self-government reforms, funded by Polish MFA (July – December, 2008);

Regulating inter-ethnic tensions in Crimea, funded by the International Renaissance Foundation and Czech MFA (May – July, 2008);

Why do we need more civic tolerance in Crimea? A view from the national security perspective, the U.S. Embassys Public Affairs Section Democracy Grants Program (April – August, 2008);

An introduction to civic tolerance and identity politics for local public administration and media in Crimea – August – December 2007 (funded by MFA, Poland);

‘Muslims and authorities: a test for civic tolerance’ – policy research project funded by the International Renaissance Foundation (2007 – 2008);

‘Islamic Identity in Ukraine’ – sponsored by the International Renaissance Foundation December 2003 – 2004. The study resulted in publication of a monograph “Islamic Identity in Ukraine”, nominated for the national “Book of the Year” prize in humanities in 2005;

Twice a month Newsletter “News from Central Asia and Caucasus”, 1999-2001. Self-financing.

Azeri Oil for Ukraine. November 2000 – April 2001. Commissioned by Druzhba Pipelines (major Ukrainian oil-pipeline operator).